AB İZLEME AĞI


'EU Monitoring Network - AB İzleme Ağı' projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülmektedir. Projenin genel amacı, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ve/veya AB üyeliği üzerinde çalışan STK'ları sürece dahil ederek Avrupa Birliği İzleme Ağı'nı (EUMN) genişletmektir.


EUMN, 2016 yılında TAV, YADA Vakfı ve İKV tarafından şu amaçlar doğrultusunda kurulmuştur: (i) STK'ların Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) mekanizmalarına aktif olarak dahil olmasını sağlayarak ve kapasitelerini, Türkiye'nin AB katılım sürecini ve programlamayı etkin bir şekilde izleyebilmesi ve etkileyebilmesi için geliştirerek sivil toplumun AB katılım sürecine dahil olmalarını sağlamak; (ii) Seçilmiş temalar ve hedef gruplar hakkında AB programlarının ve mali yardımlarının sonuçları üzerinde derinlemesine analizler yaparak ve bunları kamuyla paylaşarak, Türkiye'nin AB Katılım sürecinin şeffaflığına katkıda bulunmak; (iii) STK'ların sürece katılımları ve AB üzerine okuryazarlık oranını arttırmak için teşvikler yaratarak Türkiye'deki sivil toplumun ve aynı zamanda kamunun AB üyeliğine yaklaşımını yeniden canlandırmak.


Projenin özel hedefleri içerisinde şunlar yer almaktadır:
(i) Türkiye'nin katılım sürecinin sivil gözetimini sağlamak amacıyla AB programlarının ve mali yardımının hak temelli bir yaklaşımla izlenmesi ve analiz edilmesi için yöntemler ve araçlar oluşturulması
(ii) STK'lara, AB'nin karar alma süreçleri hakkında teknik ve genel bilgiler vererek onların katılım mekanizmalarına ve kurumlarına daha aktif katılımlarını sağlamak.
(iii) AB'ye katılım sürecinin politik etkisini değerlendirmek ve kanıta dayalı savunuculuk faaliyetlerini formüle etmek için sosyal etki analizine önemli bir araç olarak odaklanmak.


Projenin ana paydaş grupları içerisinde şunlar yer almaktadır:
(i) hak temelli çalışan STK’lar
(ii) TR-AB ilişkisi, kamu sektörü ve AB kurumları üzerine çalışan STK’lar
Network/Ağ, çeşitli dezavantajlı gruplar üzerine hak temelli ya da hizmet temelli çalışan STK’ları ve doğrudan AB’ye katılım üzerine çalışan önde gelen STK’lar ya da karar alıcılara erişimde daha etkili bir role sahip olan STK’ları bir araya getirecek. Amaçlardan biri, farklı kapasitelere ve uzmanlığa sahip STK’lardan oluşan bir platform yaratarak onlara bu platform aracılığı ile bilgi ve tecrübelerini birbirleri ile paylaşma ve ortak bir hedef için çalışma imkanı vermektir.

Nihai faydalanıcılar, katılım öncesi politikalar ve programlama ile ilgilenen ulusal ve AB düzeyindeki aktörler, Türk halkı ve AB düzeyindeki sivil toplum kuruluşlarıdır. Önerilen eylem, AB Başkanlığının STK'ların AB ile ilişkilere ve AB programlarına dair karar alma sürecine katılımını artırma çabalarına ve Başkanlığın mümkün olduğu düzeyde bu STK’lar ile etkileşimde buunmasına katkıda bulunacaktır


Proje, hedeflerini aşağıdaki faaliyetler ve çıktılarla yerine getirecek:
1. Kanıta Dayalı Savunuculuk için Metodoloji Geliştirmek

 • AB Programlama ve Mali Yardımın Sosyal Etkilerinin Ölçülmesine Yönelik STK'lar için bir Rehber hazırlamak ve basmak
 • Brüksel’e çalışma ziyaretleri düzenlemek
 • İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır'da Ana Paydaşlarla Sektörel Danışma Toplantıları

2. IPA II Sivil Toplum Alt Sektöründe Sosyal Etki Çalışması Yapılması

 • STK Algısı Anket Çalışması (1000 STK'nın katılımı ile)
 • IPA II Sivil Toplum Alt Sektörüne İlişkin Sosyal Etki Analizi Raporu Hazırlanması

3. STK'lar için Kapasite Geliştirme Programı Yürütmek ve Ağ Kurmak

 • Kapasite geliştirme ve AB Bilgilendirme(Presence) Eğitimleri: 4 şehirde 3 günlük eğitim programı
 • AB Okuryazarlığı Eğitimleri
 • Çevrimiçi Eğitimler

4. Proje desteği ile 3 konuda Sosyal Etki Analizi

 • Seçilmiş Temalar Üzerine Sosyal Etki Analizi Raporları (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları, İklim Değişikliği ve Çevre Koruma)

5. Türkiye’deki STK’ların erişimlerinin arttırılması

 • Çevrimiçi bir platform yaratmak
 • STK’ların Sırbistan’a 2 günlük çalışma ziyareti

6. Sivil toplum ve Kamunun Farkındalığının Artırılması İçin Sosyal Medya Kampanyası

 • Kampanya tasarımı
 • Yaygınlaştırma için araçlar yaratılması

7. İstanbul&Ankara Kapanış Etkinliği